Lekcja 8: tabela czasowników nieregularnych

Przed tobą słynna, alfabetyczna tabela czasowników nieregularnych niemieckich.Listę możecie sobie przeglądać w wersji online, ale także wydrukować klikając w „print” na końcu artykułu, lub zapisać w formacie PDF.

Jak się tej tabeli nauczyć?

Jak zawsze przychodzi metoda nauki  z fiszkami, której szerzej napisałam tutaj. W przypadku tabeli czasowników nieregularnych ja osobiście uczyłam się tak:

  1. po jednej stronie karteczki (fiszki) pisałam sobie czasownik z pierwszej kolumny i tłumaczenie polskie
  2. po drugiej stronie karteczki (fiszki) pisałam dwie pozostałe formy wraz z przykładowym zdaniem

Tabela czasowników nieregularnych w niemieckim

Krótka instrukcja obsługi:

  • z tej pierwszej kolumny bierzesz czasownik , jak chcesz coś w czasie teraźniejszym powiedzieć,
  • czasownik z drugiej jak chcesz pogadać w Präteritum albo wyczarować Konjunktiv
  • a z tej trzeciej jak chcecie coś wyrazić w czasie przeszłym Perfekt.
  • Jak widzicie w 3 kolumnie tabelki, tej do czasu Perfekt – czasami przed czasownikami stoi czasownik posiłkowy hat, a czasami ist. Dlaczego tak jest? Zapraszam do lekcji o czasie Perfekt.

Jeżeli nie widzi wam się narazie nauka wszystkich czasowników – w dziale odmiana czasownika, znajdziecie odmianę najważniejszych czasowników w języku niemieckim.

Infinitiv (bezokolicznik) ImperfektPartizip II
backen – piecbackte (buk)hat gebacken
befehlen – rozkazywaćbefahlhat befohlen
beginnen – zaczynaćbegannhat begonnen
beißen – gryźćbisshat gebissen
bergen – kryć w sobiebarghat geborgen
bersten – pękaćbarstist geborsten
betrügen – oszukiwaćbetroghat betrogen
bewegen – nakłaniaćbewoghat bewogen
biegen – giąćboghat gebogen
bieten – oferowaćbothat geboten
binden – wiązaćbandhat gebunden
bitten – prosićbathat gebeten
blasen – dmuchaćblieshat geblasen
bleiben – pozostawaćbliebist geblieben
braten – smażyć, piecbriethat gebraten
brechen – łamaćbrachist / hat gebrochen
brennen – płonąćbranntehat gebrannt
bringen – przynosićbrachtehat gebracht
denken – myślećdachtehat gedacht
dingen – wynajmowaćdanghat gedungen
dreschen – młócić, tłucdroschhat gedroschen
dringen – przedostawać się, żądaćdrangist / hat gedrungen
dürfen – móc, mieć pozwoleniedurftehat gedurft
empfehlen – polecaćempfahlhat empfohlen
erlöschen – wygasaćerloschist erloschen
erschrecken – wystraszyć sięerschrakhat erschrocken
erwägen – rozważaćerwoghat erwogen
essen – jeśćhat gegessen
fahren – jechać, zawozićfuhrist / hat gefahren
fallen – upadaćfielist gefallen
fangen – łapaćfinghat gefangen
fechten – walczyćfochthat gefochten
finden – znajdowaćfandhat gefunden
flechten – pleśćflochthat geflochten
fliegen – lataćflogist / hat geflogen
fliehen – uciekaćflohist geflohen
fließen – płynąćflossist geflossen
fressen – żrećfraßhat gefressen
frieren – marznąćfrorhat gefroren
gären – fermentowaćgorist gegoren
gebären – rodzićgebarhat geboren
geben – dawaćgabhat gegeben
gedeihen – rozwijać sięgediehist gediehen
gehen – iśćgingist gegangen
gelingen – udawać sięgelangist gelungen
gelten – obowiązywaćgaltist gegolten
genesen – zdrowiećgenasist genesen
genießen – rozkoszywać sięgenosshat genossen
geschehen – wydarzać sięgeschahist geschehen
gewinnen – wygrywaćgewannhat gewonnen
gießen – podlewaćgosshat gegossen
gleichen – być podobnymglichhat geglichen
gleiten – szybowaćglittist geglitten
glimmen – tlić sięglommhat geglommen
graben – kopaćgrubhat gegraben
greifen – chwytaćgriffhat gegriffen
haben – miećhattehat gehabt
halten – trzymaćhielthat gehalten
hängen – wisiećhinghat gehangen
hauen – bić, laćhieb (haute)hat gehauen
heben – podnosićhobhat gehoben
heißen – nazywać sięhießhat geheißen
helfen – pomagaćhalfhat geholfen
kennen – znaćkanntehat gekannt
klimmen – wspinać sięklommist geklommen
klingen – brzmieć, dzwonićklanghat geklungen
kneifen – szczypaćkniffhat gekniffen
kommen – przychodzićkamist gekommen
können – móc, umiećkonntehat gekonnt
kriechen – pełzaćkrochist gekrochen
laden – ładowaćludhat geladen
lassen – kazać, zostawiaćließhat gelassen
laufen – biecliefist gelaufen
leiden – cierpiećlitthat gelitten
leihen – pożyczaćliehhat geliehen
lesen – czytaćlashat gelesen
liegen – leżećlaghat gelegen
lügen – kłamaćloghat gelogen
mahlen – mlećmahltehat gemahlen
meiden – unikaćmiedhat gemieden
melken – doićmolk (melkte)hat gemolken
messen – mierzyćmaßhat gemessen
mögen – lubićmochtehat gemocht
müssen – musiećmusstehat gemusst
nehmen – braćnahmhat genommen
nennen – nazywaćnanntehat genannt
pfeifen – gwizdaćpfiffhat gepfiffen
preisen – chwalićprieshat gepriesen
quellen – tryskaćquollist gequollen
raten – radzićriethat geraten
reiben – trzećriebhat gerieben
reißen – rozrywaćrisshat / ist gerissen
reiten – jeździć konnorittist / hat geritten
rennen – pędzićrannteist gerannt
riechen – pachniećrochhat gerochen
ringen – walczyćranghat gerungen
rinnen – ciecrannist geronnen
rufen – wołaćriefhat gerufen
salzen – solićsalztehat gesalzen
saufen – chlaćsoffhat gesoffen
saugen – ssaćsog (saugte)hat gesogen (gesaugt)
schaffen – tworzyćschufhat geschaffen
scheiden – rozwodzićschiedhat / ist geschieden
scheinen – świecićschienhat geschienen
scheißen – srać (wulg.)schisshat geschissen
schelten – zwymyślaćschalthat gescholten
scheren – kosić, przycinaćschorhat geschoren
schieben – przesuwaćschobhat geschoben
schießen – strzelaćschosshat geschossen
schlafen – spaćschliefhat geschlafen
schlagen – bićschlughat geschlagen
schleichen – skradać sięschlichist geschlichen
schleifen – ciągnąć, trzećschliffhat geschliffen
schließen – zamykaćschlosshat geschlossen
schlingen – połykaćschlanghat geschlungen
schmeißen – wywalać, rzucaćschmisshat geschmissen
schmelzen – topić, topniećschmolzhat / ist geschmolzen
schneiden – kroić, ciąćschnitthat geschnitten
schreiben – pisaćschriebhat geschrieben
schreien – krzyczećschriehat geschrie(e)n
schreiten – kroczyćschrittist geschritten
schweigen – milczećschwieghat geschwiegen
schwellen – puchnąćschwollist geschwollen
schwimmen – pływaćschwammist / hat geschwommen
schwingen – wymachiwać, drżećschwangist / hat geschwungen
schwören – przysięgaćschworhat geschworen
sehen – widziećsahhat gesehen
sein – byćwarist gewesen
senden – wysyłaćsandtehat gesandt (gesendet)
singen – śpiewaćsanghat gesungen
sinken – tonąćsankist gesunken
sinnen – rozmyślaćsannhat gesonnen
sitzen – siedziećsaßhat gesessen
sollen – mieć powinnośćsolltehat gesollt
spalten – dzielić, rozłupywaćspaltetehat gespalten
speien – zionąć, buchaćspiehat gespie(e)n
spinnen – prząść, pleśćspannhat gesponnen
sprechen – mówić, rozmawiaćsprachhat gesprochen
sprießen – kiełkowaćsprossist gesprossen
springen – skakaćsprangist gesprungen
stechen – kłućstachhat gestochen
stehen – staćstandhat gestanden
stehlen – kraśćstahlhat gestohlen
steigen – wchodzić, wspinać sięstiegist gestiegen
sterben – umieraćstarbist gestorben
stieben – rozpryskiwać sięstobist gestoben
stoßen – pchnąć, uderzyćstießhat / ist gestoßen
streichen – malowaćstrichhat gestrichen
streiten – kłócić sięstritthat gestritten
tragen – nosićtrughat getragen
treffen – spotykaćtrafhat getroffen
treiben – gnać, prowadzić, uprawiaćtriebhat / ist getrieben
treten – podejść, nadepnąćtratist / hat getreten
trinken – pićtrankhat getrunken
tun – robić, czynićtathat getan
verbleichen – blaknąćverblichist verblichen
verderben – psuć, gnićverdarbhat / ist verdorben
verdrießen – zagniewaćverdrosshat verdrossen
vergessen – zapominaćvergaßhat vergessen
verlieren – gubić, tracićverlorhat verloren
verschwinden – znikaćverschwandist verschwunden
verzeihen – wybaczaćverziehhat verziehen
wachsen – rosnąćwuchsist gewachsen
waschen – myć, praćwuschhat gewaschen
weichen – ustępowaćwichist gewichen
weisen – wskazywaćwieshat gewiesen
wenden – odwracaćwandte (wendete)hat gewandt (gewendet)
werben – werbować, reklamowaćwarbhat geworben
werden – stać się, zostaćwurdeist geworden
werfen – rzucaćwarfhat geworfen
wiegen – ważyćwoghat gewogen
winden – wić, wplataćwandhat gewunden
wissen – wiedziećwusstehat gewusst
wollen – chciećwolltehat gewollt
wringen – wyżymaćwranghat gewrungen
ziehen – ciągnąćzoghat / ist gezogen
zwingen – zmuszaćzwang hat gezwungenAnna

Hallo aus Berlin! Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiej
Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz