Czasowniki nieregularne

W tej lekcji nauczysz się najważniejszych czasowników nieregularnych w niemieckim. Na końcu znajdziesz interaktywne ćwiczenia.

 Chcesz poznać więcej tematów z gramatyki niemieckiej? Ta lekcja jest częścią kursu: Gramatyka B1/B2 .

Czasowniki nieregularne niemiecki: tabela

Przed tobą słynna tabela czasowników nieregularnych. W dalszej części lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o samych czasownikach nieregularnych oraz najważniejszego – jak się ich najlepiej nauczyć! 🙂

Co znajduje się w tabelce? Już krótko wyjaśniam:

Infinitiv, czyli bezokolicznik. Jest to bezosobowa forma czasownika, którą zawsze widzisz w słowniku

  1./3. Person Präteritum, czyli 1. i 3. osoba liczby pojedynczej w czasie przeszłym Präteritum

  3. Person Perfekt, czyli 3.osoba w czasie przeszłym Perfekt. Żeby zrobić zdanie w Perfekt, trzeba jeszcze dodać w zdaniu „haben” lub „sein” – stąd jest w tabelce poniżej. Zobacz:

„Er hat den Kuchen gebacken.” (odmieniony czasownik posiłkowyhaben„/ „sein” + Partizip II)

rada
Rzuć okiem na tabelkę i zaznacz te czasowniki, które wydają ci się ważne – właśnie tych naucz się w pierwszej kolejności. Inne muszą poczekać na lepsze czasy. 🙂
Infinitiv1./3. Person Präteritum3. Person Perfekt
backen – piecbackte (buk)hat gebacken
befehlen – rozkazywaćbefahlhat befohlen
beginnen – zaczynaćbegannhat begonnen
beißen – gryźćbisshat gebissen
bergen – kryć w sobiebarghat geborgen
bersten – pękaćbarstist geborsten
betrügen – oszukiwaćbetroghat betrogen
bewegen – nakłaniaćbewoghat bewogen
biegen – giąćboghat gebogen
bieten – oferowaćbothat geboten
binden – wiązaćbandhat gebunden
bitten – prosićbathat gebeten
blasen – dmuchaćblieshat geblasen
bleiben – pozostawaćbliebist geblieben
braten – smażyć, piecbriethat gebraten
brechen – łamaćbrachist / hat gebrochen
brennen – płonąćbranntehat gebrannt
bringen – przynosićbrachtehat gebracht
denken – myślećdachtehat gedacht
dreschen – młócić, tłucdroschhat gedroschen
dringen – przedostawać się, żądaćdrangist / hat gedrungen
dürfen – móc, mieć pozwoleniedurftehat gedurft
empfehlen – polecaćempfahlhat empfohlen
erlöschen – wygasaćerloschist erloschen
erschrecken – wystraszyć sięerschrakhat erschrocken
erwägen – rozważaćerwoghat erwogen
essen – jeśćhat gegessen
fahren – jechać, zawozićfuhrist / hat gefahren
fallen – upadaćfielist gefallen
fangen – łapaćfinghat gefangen
fechten – walczyćfochthat gefochten
finden – znajdowaćfandhat gefunden
flechten – pleśćflochthat geflochten
fliegen – lataćflogist / hat geflogen
fliehen – uciekaćflohist geflohen
fließen – płynąćflossist geflossen
fressen – żrećfraßhat gefressen
frieren – marznąćfrorhat gefroren
gären – fermentowaćgärte/ gorist/ hat gegoren
gebären – rodzićgebarhat geboren
geben – dawaćgabhat gegeben
gedeihen – rozwijać sięgediehist gediehen
gehen – iśćgingist gegangen
gelingen – udawać sięgelangist gelungen
gelten – obowiązywaćgalthat gegolten
genesen – zdrowiećgenasist genesen
genießen – rozkoszywać sięgenosshat genossen
geschehen – wydarzać sięgeschahist geschehen
gewinnen – wygrywaćgewannhat gewonnen
gießen – podlewaćgosshat gegossen
gleichen – być podobnymglichhat geglichen
gleiten – szybowaćglittist geglitten
glimmen – tlić sięglommhat geglommen
graben – kopaćgrubhat gegraben
greifen – chwytaćgriffhat gegriffen
haben – miećhattehat gehabt
halten – trzymaćhielthat gehalten
hängen – wisiećhinghat gehangen
hauen – bić, laćhieb (haute)hat gehauen
heben – podnosićhobhat gehoben
heißen – nazywać sięhießhat geheißen
helfen – pomagaćhalfhat geholfen
kennen – znaćkanntehat gekannt
klimmen – wspinać sięklommist geklommen
klingen – brzmieć, dzwonićklanghat geklungen
kneifen – szczypaćkniffhat gekniffen
kommen – przychodzićkamist gekommen
können – móc, umiećkonntehat gekonnt
kriechen – pełzaćkrochist gekrochen
laden – ładowaćludhat geladen
lassen – kazać, zostawiaćließhat gelassen
laufen – biecliefist gelaufen
leiden – cierpiećlitthat gelitten
leihen – pożyczaćliehhat geliehen
lesen – czytaćlashat gelesen
liegen – leżećlaghat gelegen
lügen – kłamaćloghat gelogen
mahlen – mlećmahltehat gemahlen
meiden – unikaćmiedhat gemieden
melken – doićmolk (melkte)hat gemolken
messen – mierzyćmaßhat gemessen
mögen – lubićmochtehat gemocht
müssen – musiećmusstehat gemusst
nehmen – braćnahmhat genommen
nennen – nazywaćnanntehat genannt
pfeifen – gwizdaćpfiffhat gepfiffen
preisen – chwalićprieshat gepriesen
quellen – tryskaćquollist gequollen
raten – radzićriethat geraten
reiben – trzećriebhat gerieben
reißen – rozrywaćrisshat / ist gerissen
reiten – jeździć konnorittist / hat geritten
rennen – pędzićrannteist gerannt
riechen – pachniećrochhat gerochen
ringen – walczyćranghat gerungen
rinnen – ciecrannist geronnen
rufen – wołaćriefhat gerufen
salzen – solićsalztehat gesalzen
saufen – chlaćsoffhat gesoffen
saugen – ssaćsog (saugte)hat gesogen (gesaugt)
schaffen – tworzyćschufhat geschaffen
scheiden – rozwodzićschiedhat / ist geschieden
scheinen – świecićschienhat geschienen
scheißen – srać (wulg.)schisshat geschissen
schelten – zwymyślaćschalthat gescholten
scheren – kosić, przycinaćschorhat geschoren
schieben – przesuwaćschobhat geschoben
schießen – strzelaćschosshat geschossen
schlafen – spaćschliefhat geschlafen
schlagen – bićschlughat geschlagen
schleichen – skradać sięschlichist geschlichen
schleifen – ciągnąć, trzećschliffhat geschliffen
schließen – zamykaćschlosshat geschlossen
schlingen – połykaćschlanghat geschlungen
schmeißen – wywalać, rzucaćschmisshat geschmissen
schmelzen – topić, topniećschmolzhat / ist geschmolzen
schneiden – kroić, ciąćschnitthat geschnitten
schreiben – pisaćschriebhat geschrieben
schreien – krzyczećschriehat geschrie(e)n
schreiten – kroczyćschrittist geschritten
schweigen – milczećschwieghat geschwiegen
schwellen – puchnąćschwollist geschwollen
schwimmen – pływaćschwammist / hat geschwommen
schwingen – wymachiwać, drżećschwangist / hat geschwungen
schwören – przysięgaćschworhat geschworen
sehen – widziećsahhat gesehen
sein – byćwarist gewesen
senden – wysyłaćsandtehat gesandt (gesendet)
singen – śpiewaćsanghat gesungen
sinken – tonąćsankist gesunken
sinnen – rozmyślaćsannhat gesonnen
sitzen – siedziećsaßhat gesessen
sollen – mieć powinnośćsolltehat gesollt
spalten – dzielić, rozłupywaćspaltetehat gespalten
speien – zionąć, buchaćspiehat gespie(e)n
spinnen – prząść, pleśćspannhat gesponnen
sprechen – mówić, rozmawiaćsprachhat gesprochen
sprießen – kiełkowaćsprossist gesprossen
springen – skakaćsprangist gesprungen
stechen – kłućstachhat gestochen
stehen – staćstandhat gestanden
stehlen – kraśćstahlhat gestohlen
steigen – wchodzić, wspinać sięstiegist gestiegen
sterben – umieraćstarbist gestorben
stoßen – pchnąć, uderzyćstießhat / ist gestoßen
streichen – malowaćstrichhat gestrichen
streiten – kłócić sięstritthat gestritten
tragen – nosićtrughat getragen
treffen – spotykaćtrafhat getroffen
treiben – gnać, prowadzić, uprawiaćtriebhat / ist getrieben
treten – podejść, nadepnąćtratist / hat getreten
trinken – pićtrankhat getrunken
tun – robić, czynićtathat getan
verbleichen – blaknąćverblichist verblichen
verderben – psuć, gnićverdarbhat / ist verdorben
verdrießen – zagniewaćverdrosshat verdrossen
vergessen – zapominaćvergaßhat vergessen
verlieren – gubić, tracićverlorhat verloren
verschwinden – znikaćverschwandist verschwunden
verzeihen – wybaczaćverziehhat verziehen
wachsen – rosnąćwuchsist gewachsen
waschen – myć, praćwuschhat gewaschen
weichen – ustępowaćwichist gewichen
weisen – wskazywaćwieshat gewiesen
wenden – odwracaćwandte (wendete)hat gewandt (gewendet)
werben – werbować, reklamowaćwarbhat geworben
werden – stać się, zostaćwurdeist geworden
werfen – rzucaćwarfhat geworfen
wiegen – ważyćwoghat gewogen
winden – wić, wplataćwandhat gewunden
wissen – wiedziećwusstehat gewusst
wollen – chciećwolltehat gewollt
wringen – wyżymaćwranghat gewrungen
ziehen – ciągnąćzoghat / ist gezogen
zwingen – zmuszaćzwanghat gezwungen

Co trzeba wiedzieć o czasownikach nieregularnych?

W języku niemieckim są czasowniki słabe (regularne) , mocne (nieregularne) i mieszane. Czasowniki regularne odmieniają się regularnie, natomiast odmiana czasowników nieregularnych jest nieregularna.

Ale co to właściwie oznacza?

Oznacza to, że w temacie czasownika nieregularnego dochodzi dochodzi do zmiany samogłoski w Präteritum oraz w Perfekt.

To chyba brzmi niezbyt zrozumiale :). Dlatego spójrz na przykłady:

Infinitiv : mach – en

Präteritum: mach – te

Partizip Perfekt: ge – mach – t

Widzisz na przykładzie czasownika regularnego “machen”, że samogłoska w temacie się nie zmianie. Zawsze jest “a”. A teraz zobacz jak zmienia się samogłoska w temacie w nieregularnym czasowniku “essen”:

Infinitiv: ess – en

Präteritum: aß

Partizip Perfekt: ge – gess – en

W czasowniku nieregularnym “essen” samogłoska “e” zamienia się na samogłoskę “a” w Präteritum i znów na “e” w Perfekt.

info
Czasowniki nieregularne bardzo często zmieniają też samogłoskę w temacie czasownika także w Praesens,  przeważnie tylko w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej.

Jak nauczyć się tabeli z czasownikami nieregularnymi?

Zacznę od tego, jak ja nauczyłam się tej tabelki podczas studiów. Z każdym czasownikiem stworzyłam po prostu fiszkę. Po jednej stronie karteczki był czasownik w języku polskim oraz zdanie po polsku z tym czasownikiem.

Natomiast po drugiej stronie napisałam 3 zdania po niemiecku: w Präsens, Präteritum oraz Perfekt. Moim zadaniem przy przekładaniu fiszek było przetłumaczenie czasownika na niemiecki i przetłumaczenie zdania w 3 czasach: Präsens oraz Perfekt. Tak wyglądała zatem przykładowa jedna strona fiszki z czasownikiem nieregularnym:

przyklad fiszki ze zdaniem

A tak wyglądała by fiszka z drugiej strony:

przyklad fiszki z czasownikiem nieregularnym i rysunkiem

info
Najlepiej jeśli w zdaniu używasz czasownika dla 3. 0soby liczby pojedynczej – w ten sposób nie umkną ci możliwe zmiany zachodzące w samogłoskach w temacie czasownika!

Uważam, że metoda była skuteczna, a z perspektywy czasu – i nie ukrywajmy – rozwoju techniki – trochę bym ją obecnie zmodyfikowała. A mianowicie –

 • Fiszki dokładnie w tej samej formie zrobiłabym w aplikacji z SRS (Spaced Repetition System). Taki system powtórek gwarantuje “przedostanie” się nowego materiału do pamięci długotrwałej. Efekt:
 • Poza tym, aplikację masz w telefonie, a więc zawsze przy sobie  i uczysz się po prostu w wolnej chwili czekając w kolejce czy jadąc autobusem. Dzięki temu można przyspieszyć naukę.
 • Dodatkowo, możesz dodawać do aplikacji wymowę, zdjęcia, grafiki – to wszystko wpływa na lepsze i efektywniejsze zapamiętywanie.

Zdecydowanie najlepszą aplikacją z systemem SRS jest aplikacja Anki. Jest klika aplikacji o nazwie Anki, mam na myśli tę tutaj.

No dobrze, ale nie wszyscy studiują przecież germanistykę. Jeżeli uczysz się po prostu niemieckiego i chcesz opanować czasowniki nieregularne, zacznij od nauczenia się tych, które wydają ci się przydatne i tych, które już znasz i używasz.

Wydrukuj sobie powyższą listę i zaznacz właśnie takie czasowniki. Dopiero wtedy stwórz sobie fiszki, w ten sposób, jaki opisałam wyżej. Dzięki temu łatwiej przyjdzie ci je zapamiętać, ponieważ będą to już poniekąd znane ci czasowniki lub te, które uważasz za przydatne. Jest to bardzo efektywny sposób nauki nie tylko czasowników nieregularnych, ale także nowego słownictwa czy jakiś konstrukcji gramatycznych.

rada
Zdania, które układasz na fiszkach powinny być ułożone przez ciebie. Dlaczego? W momencie układania pracujesz z danym słowem – wymyślasz zdanie, zastanawiasz się nad jego poprawnym użyciem. Poza tym zdanie, które sam napiszesz będzie ci bliskie – bo będzie twoje. Dzięki temu sam czasownik, który jeszcze niedawno był jakimś dziwnym tworem z niekończącej się tabeli, staje się znajomy.

Jeżeli nie chcesz układać samodzielnie zdań, ponieważ na przykład jesteś na poziomie początkującym, tutaj znajdziesz gotowy zestaw fiszek z czasownikami nieregularnymi:

Moja opinia
4.5/5

Niemieckie fiszki: od A1 do C1

Bardzo praktyczne, gotowe zestawy fiszek niemieckich na każdym poziomie zaawansowania

✓  A1-C1 ✓  W formie drukowanej i online ✓ MEMOBOX ✓ Testy

Cena: od 24,99 PLN 

Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym

Tak jak wspomniałam, przy odmianie czasowników nieregularnych przez osoby w czasie teraźniejszym, dochodzi do zmiany samogłoski w temacie czasownika. Jest to tak zwany przegłos.

info
Zmiany w samogłoskach w temacie czasownika nieregularnego zachodzą w większości przypadków tylko w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej.

Tak mogą zmieniać się samogłoski w temacie:

e -> i

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj. samogłoska „e”  zamienia się na „i„. Na przykład:

 • helfen: „Hilfst du mir beim Putzen?”/ Pomożesz mi ze sprzątaniem?
 • essen: „Maria isst glutenfreies Brot.” / Maria je bezglutenowy chleb.
 • sprechen: „Warum sprichst du nicht mit mir?”/ Dlaczego ze mną nie rozmawiasz?
 • treffen: „Eva trifft sich heute mit Hans.”/ Eva spotyka się dziś z Hansem.

e -> ie

W niektórych czasownikach nieregularnych samogłoska „e”  zamienia się na „ie„:

 • empfehlen: „Empfiehlst du mir bitte ein gutes Restaurant in Berlin ?”/ Polecisz mi jakąś dobrą restaurację w Berlinie?
 • lesen: „Ließt du viele Bücher?” / Czytasz dużo książek?

a -> ä

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. liczby pojedynczej samogłoska „a”  zamienia się na „ä„. Na przykład:

 • backen: „Ich backe für dich einen Kuchen und du bäckst für mich Muffins!/ Ja piekę dla ciebie ciasto, a ty dla mnie muffiny!
 • fahren: „Fährst du mit mir?” – Nein, ich fahre mit meinem Porsche.”/ Jedziesz ze mną? – Nie, ja jadę swoim Porsche.
 • schlafen: „Schläfst du heute zuhause?” – „Nein, ich schlafe heute im Hilton.”/ Śpisz dzisiaj w domu? Nie, dziś śpię w Hiltonie.

au -> äu

W niektórych czasownikach „au”  zamienia się na „äu„. Na przykład:

 • laufen: „Warum läufst du so schnell?

Czasowniki nieregularne: ćwiczenia

Chcesz poćwiczyć odmianę czasowników nieregularnych? Tutaj znajdziesz interaktywne ćwiczenia na czasowniki nieregularne.Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz